ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΣΑΑ

Η διαχείριση λιπάσματος και νερού στις μεσογειακές χώρες στην παραγωγή κηπευτικών ειδών κάτω από την προστατευμένη καλλιέργεια είναι κυρίως βασισμένη στην εμπειρία. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα εξαιρετικά υψηλά λιπάσματα και οι εισροές νερού συστήνονται και χρησιμοποιούνται, λόγω της υψηλής παραγωγής και του χαμηλότερου κόστους του νερού και των λιπασμάτων σε σύγκριση με το οικονομικό κέρδος από το προϊόν. Στην εντατική παραγωγή κηπευτικών ειδών είναι κρίσιμης σπουδαιότητας για να επιτύχει, η βέλτιστη χρήση λιπάσματος. Επίσης λιγότερα λιπάσματα οδηγούν σε μειωμένη παραγωγή και χαμηλή ποιότητα της παραγωγής. Επιπλέον, υπερβολική λίπανση δημιουργεί ρύπανση των χωμάτων και των υπόγειων νερών. Για αυτό η δόση του λιπάσματος πρέπει να προγραμματιστεί και να ελεγχθεί. Ο έλεγχος της βέλτιστης χρήσης του λιπάσματος είναι δυνατός από την εδαφολογική ανάλυση. Η βάση για την προγραμματισμένη δόση λιπάσματος είναι το μοντέλο της αντίδρασης χώματος και καλλιέργειας. Ένα τέτοιο μοντέλο λίπανσης έχει αναπτυχθεί στην Ολλανδία από την Applied Plant Research-Division Glasshouse Horticulture από το 1970. Βασίζεται στην ανάλυση του εκχυλίσματος (έδαφος : νερό, 1 : 2 κ.ό.), και αναπτύσσεται και βελτιώνεται συνεχώς από τότε. Το μοντέλο αυτό προσαρμόσθηκε στο ελληνικό περιβάλλον λαβαίνοντας υπόψη τις διαφορές στο κλίμα, στις καλλιέργειες, τα είδη του εδάφους, την ποιότητα νερού κλπ. Το προτεινόμενο ερευνητικό μοντέλο (Μοντέλο Αειφόρας Λίπανσης, ΜΑΛ) θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος Αειφόρας Ανάπτυξης (ΠΣΑΑ) για βελτιστοποίηση της λίπανσης για θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Το ΠΣΑΑ θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υλοποίησης του μοντέλου (ΜΑΛ:

• διεπαφή με το μοντέλο  

• αυτοματοποίηση μετρήσεων Automated measurements, αποτελέσματα ελέγχου, 

• βελτιστοποίηση και

• ευελιξία.

Η χρήση τέτοιων μοντέλων στο ελλαδικό χώρο δεν είναι συνήθη και αποτελεί καινοτομική πρωτοβουλία η εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου και μάλιστα με την χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής και επικοινωνιών. Αυτό θα προσφέρει ένα πολύ «έξυπνο» εργαλείο για την εξέταση των προβλημάτων λίπανσης και την ανάπτυξη τρόπων για βέλτιστα και αειφόρα επίπεδα παραγωγής κηπευτικών ειδών.

Γεωργικά εργαστήρια, δημόσιες και ιδιωτικές, υπηρεσίες, παραγωγοί & ενώσεις καλλιεργητών και άλλοι τελικοί χρήστες τέτοιου συστήματος, θα εκπαιδευθούν για να χρησιμοποιήσουν την προτεινόμενο μοντέλο και σύστημα λίπανσης (ΜΑΛ  & ΠΣΑΑ).  Με την χρήση του επιτυγχάνουμε: (α) διατήρηση και προαγωγή  της ποιότητας του εδάφους και του αρδευτικού νερού (β)ελαχιστοποίηση της ρύπανσης στο έδαφος, νερό και αέρα, (γ) εξασφάλιση αειφόρας παραγωγής υγειών, υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων και (δ) προώθηση της διατήρησης των φυσικών πόρων.

«Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΣΑΑ)»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Δ2.1 Μελέτη Σχεδίασης ΠΣΑΑ (τεχνική έκθεση)

Δ2.2 Μελέτη Κατασκευής ΠΣΑΑ  (τεχνική έκθεση)

Δ2.3 Μελέτη Δοκιμών ΠΣΑΑ (τεχνική έκθεση).

 

«Εφαρμογή ΜΑΛ Και ΠΣΑΑ.»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Δ3.1 Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής (τεχνική έκθεση)

Δ3.2 Έκθεση Ποιοτικής & Ποσοτικής Αξιολόγησης Μεταξύ Συστημάτων Λίπανσης Και Προτύπων Καλλιέργειας (τεχνική έκθεση)

Δ3.3 Έκθεση Δραστηριοτήτων Κατάρτισης (απολογιστική έκθεση).

 

«Αξιολόγηση – Εκτίμηση Εφαρμογής ΜΑΛ – ΠΣΑΑ Και Τεκμηρίωση» 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Δ 4.1 Τεχνικό-Οικονομική Ανάλυση  (τεχνική έκθεση)

Δ 4.2 Έκθεση Αξιολόγησης Μοντέλου (τεχνική έκθεση)

Δ 4.3 Έκθεση Αξιολόγησης ΠΣΑΑ   (τεχνική έκθεση)

Δ 4.4 Μελέτη Χρήσης ΜΑΛ & ΠΣΑΑ (απολογιστική έκθεση)

«Τεκμηρίωση Και Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Δ 5.1 Έκθεση Οδηγιών –Συστάσεων & Αυστηρών Κανόνων Για Λίπανση Θερμοκηπαϊκων Καλλιεργιών (τεχνική έκθεση)

Δ 5.2 Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΠΣΑΑ (τεχνική έκθεση & προϊόν ΠΣΑΑ)

Δ 5.3 Φάκελος Διάδοσης Έργου (απολογιστική έκθεση 3 δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια-περιοδικά)   

Δ 5.4 Επιχειρησιακό Σχέδιο Προώθησης Του ΠΣΑΑ  (τεχνική έκθεση)