ΔΡΑΣΗ 1: «Εναπόθεση και χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων ανόργανων οξειδίων/ Κατασκευή υβριδικών OLED»

Αποτελέσματα της Δράσης 1 ανακοινώθηκαν στο επιστημονικό συνέδριο:
EUROCVD19, Βάρνα, Βουλγαρία 1-6 Σεπτεμβρίου 2013
Τίτλος : «Deposition of undoped and H doped WOx (x ≤ 3) films in a hot-wire atomic layer
deposition system without the use of tungsten precursors»
Συγγραφείς: I. Kostis, M. Vasilopoulou, G. Papadimitropoulos, N. Stathopoulos, S. Savaidis,
D. Davazoglou, και δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Surface & Coatings Technology 230, 51 –58
(2013).

Τύπος Ανάρτησης: